Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę Warszawska misja Ochotnicza. Fundacja może również posługiwać się zamiennie jej angielskim odpowiednikiem Warsaw Volunteer Mission. Dalej w tekście będzie określana jako „Fundacja”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Anette Murphy, Michaela Geralda Murphy i Cezarego Andrzeja Sarneckiego aktem notarialnym z dnia 10 sierpnia 2004r. Sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Piasecznie przez Notariusz Marię Łukasik, Rep. A nr 4470/2004.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno.

2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą i godłem Fundacji.

4. Fundacja może tworzyć swoje oddziały i inne placówki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Rozdział II

Cele i zadania Fundacji

§ 3

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. Pomocy materialnej, organizacyjnej i edukacyjnej, w tym i działalności charytatywnej na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących.

2. Dostarczanie środków materialnych oraz żywności osobom niezamożnym, bezrobotnym i potrzebującym.

3. Utrwalania wśród społeczeństwa etyczno-moralnych wzorców zachowań poprzez propagację wartości i kultury chrześcijańskiej.

§ 4

Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

1. Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej osobom fizycznym, które ze względu na swe położenie materialne, takiej pomocy wymagają – w szczególności poprzez:

1.1. świadczenie bezzwrotnej pomocy finansowej i rzeczowej osobom niezamożnym, w granicach pozwalających na niwelację upośledzenia społecznego wynikającego z ubóstwa destynariuszy.

1.2. organizowanie nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów działalności zajęć edukacyjno-integracyjnych dążących do podniesienia poziomu wykształcenia osób niezamożnych i wdrożenia do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych.

1.3. organizowanie i świadczenie w oparciu o chrześcijańskie wzorce zachowań, nieodpłatnej lub odpłatnej w granicach bezpośrednich kosztów działalności, pomocy psychologicznej i duchowej osobom w trudnej sytuacji życiowej,

2. Współpracę z instytucjami pomocy społecznej, hospicjami, organizacjami, stowarzyszeniami, kościołami, instytucjami i osobami fizycznymi, które podzielają w części bądź w całości cele Fundacji, w szczególności poprzez:

2.1. wymianę informacji i doświadczeń dotyczących niesienia pomocy potrzebującym,

2.2. organizację wspólnych akcji charytatywnych na rzecz ubogich,

2.3. organizację nieodpłatnych lub odpłatnych w granicach bezpośrednich kosztów działalności seminariów, dyskusji i spotkań środowiskowych dążących do popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu działalności charytatywnej.

3. Popularyzację za pomocą organizacji bezpośrednich spotkań i działalności wydawniczej i medialnej postaw moralnych opartych o chrześcijańskie wartości kulturowe.

4. Szerzenie świadomości chrześcijańskiej wśród osób potrzebujących wsparcia duchowego.

§ 5

Cele określone w § 3 Statutu Fundacji będą finansowane z dochodów, jakie będzie przynosił fundusz założycielski, ze spadków, zapisów, darowizn i subwencji uzyskiwanych od osób prawnych i osób fizycznych w kraju i zagranicą, a także dotacji państwowych przyznanych na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązujących.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Subwencji osób prawnych.

3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów i imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji.

4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

5. Dotacji państwowych przyznanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.

6. Wpłat pieniężnych przekazywanych z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych w ramach pomocy zagranicznej, które mogą zostać przekazane Fundacji na rzecz jej działalności statutowej.

7. Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz na rachunkach inwestycyjnych oraz od udzielonych pożyczek.

§ 8

1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Dochód z działalności odpłatnej określonej w § 4 przeznaczony będzie w całości na działalność statutową Fundacji.

§ 9
Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§10

Na rzecz członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zabronione jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji,

2. przekazywanie majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 11

Zabronione jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby określone w § 10 statutu.

§ 12

Wynagrodzenie osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz Fundacji nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są Honorowe Zgromadzenie, Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

2. Honorowe Zgromadzenie, o ile zaistnieje taka konieczność, może powołać dodatkowe organy Fundacji i określić ich kompetencje.

§ 14

1. W skład Honorowego Zgromadzenia wchodzi do trzech osób powoływanych za ich zgodą. Pierwsi członkowie będą powoływani przez Zgromadzenie Fundatorów. Kolejni członkowie będą powoływani przez Honorowe Zgromadzenie.

2. Honorowe Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z jego członków, a także na wniosek Rady Fundacji, Zarządu lub Prezesa Zarządu.

3. Uchwały Honorowego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos wybieranego każdorazowo przewodniczącego posiedzenia.

4. Honorowe Zgromadzenie może powoływać lub odwoływać swoich członków w każdej chwili. Każda taka decyzja, aby była skuteczna wobec Fundacji, musi zostać przekazana Fundacji w formie pisemnej. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez przewodniczącego wybranego do spotkania, podczas którego została podjęta wyżej wymieniona decyzja.

5. Członek Honorowego Zgromadzenia może zrezygnować z pełnionej funkcji w każdej chwili.

§ 15

Do kompetencji Honorowego Zgromadzenia należy:

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, Prezesa Zarządu i członków Zarządu.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Zmiana statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji.

4. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.

5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i ich oceny przez Radę Fundacji.

6. Określanie kierunków działania i sposobów realizacji celów Fundacji. 

§ 16

1. W skład Zarządu wchodzi do 3 osób powoływanych za ich zgodą przez Honorowe Zgromadzenie.

2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes powołany spośród członków Zarządu przez Honorowe Zgromadzenie.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa lub osoby upoważnionej przez niego do prowadzenia posiedzenia.

4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, z tym, że Honorowe Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów.

6. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu pod warunkiem, że połowa wszystkich członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu i że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu.

7. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej, pod warunkiem, że co najmniej połowa wszystkich członków Zarządu podpisała uchwałę i że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

8. Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu.

9. Posiedzenie Zarządu może odbyć się za pomocą wszelkich środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji pomiędzy jej członkami. W takim przypadku, jeśli niektórzy lub wszyscy członkowie są w różnych miejscach, każdy członek biorący udział w telekonferencji musi być mieć możliwość: (i) słyszenia innych członków i osób zabierających głos w trakcie posiedzenia,oraz (ii) rozmawiania z innymi członkami uczestniczącymi w spotkaniu, bezpośrednio lub za pośrednictwem telefonu lub innych środków komunikacji. Głosy przekazywane ustnie lub w inny sposób za pomocą odpowiednich środków komunikacji są zapisywane w protokole z posiedzenia Zarządu, który jest podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

§ 17
Zarząd w szczególności:

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

3. Tworzy, znosi Zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne.

4. Ustala regulamin Biura Fundacji.

5. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.

6. Składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 18

Oświadczenia w imieniu Fundacji są składane przez każdego członka Zarządu Fundacji działającego samodzielnie.

§ 19

1. W skład Rady Fundacji wchodzi do 7 osób powoływanych za ich zgodą przez Honorowe Zgromadzenie.

2. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący powołany spośród członków Rady Fundacji przez Honorowe Zgromadzenie.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub osoby upoważnionej przez niego do prowadzenia posiedzenia.

4. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony, z tym, że Honorowe Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać Radę Fundacji, poszczególnych jej członków lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Wynagrodzenie Rady Fundacji określa Honorowe Zgromadzenie, przy czym nie może ono przekraczać wysokości określonej w art. 8 pkt 8 ustawy z 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 306 ze zm.).

§ 20

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad pracami Zarządu. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

2. Rada Fundacji ocenia coroczne sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i składa Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z tej oceny.

Rozdział V Zmiana Statutu

§ 21

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Honorowego Zgromadzenia oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.

2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Honorowego Zgromadzenia.

3. Fundacja może pomagać oraz wspierać otwarcie podobnych organizacji w innych miastach oraz krajach.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana, lub wyczerpania środków finansowych. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Honorowe Zgromadzenie na wniosek Zarządu Fundacji opiniowany przez Radę Fundacji, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Honorowego Zgromadzenia.

2. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie na cele wskazane uchwałą Honorowego Zgromadzenia.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego w sprawach zabezpieczenia społecznego.

§ 24

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji określone w § 17 pkt 5 zostaje udostępnione zainteresowanym w siedzibie Fundacji oraz podlega publikacji w sposób zapewniający ogółowi swobodny do niego dostęp.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.